Moties en Amendementen

(die wij indienen of ondersteunen)

 

Jaar 2022 

                          

27 jan                 


      

Motie: Maasveren
Motie: inperken ambities stuurgroep RES                  
Motie: Overlast motorrijders
Motie: Reanimatie AED

 

 

 

Jaar 2021

   
9 dec
Amendement: Omgevingsvisie buitengebied
Motie: Omgevingsvisie buitengebied
Motie: Omgevingsvisie buitengebied2
Motie: Financiele consequenties van raads besluiten

 3 nov


Amendement: Begroting: subsidies
Amendement: Begroting: lokale belasting OZB 

 21 okt

Amendement: Bestemmingsplan buitengebied van Heemstraweg 91
Motie: Onderzoek overdracht stortplaats avri 
 1 juli

Motie: Huishoudelijke hulp WMO

 17 juni
Amendement: Beleidsvisie zonne-energie
Amendement: Beleidsvisie zonne-energie 2
Amendement: Begroting AVRI 2022
Amendement: Zienswijze financiele stukken VRGZ
Motie: Afwijzen impliciet compliment AVRI

 20 mei
Amendement: Principe besluit UWDH
Amendement: RES 1.0
Motie: RES 1.0 Fruitdelta
Motie: RES 2.0 en samenwerkings agenda 
                 
1 april                
                 
Amendement: Nota van Uitgangspunten Omgevingsvisie Buitengebied      
Motie:  Toerismeknop

 

 

Jaar 2020

 12 november

Motie: Instellen Raadsonderzoek conform artikel 155a van de Gemeentewet

 4 november

Amendement: Dekkingsplan 2020 wijzigingen
Amendement: Evalueren verbonden partijen en Begroting online
Amendement: Onderzoek Bezuinigingsopties
Motie: Sociaal domein 2020
Motie: starterslening GEWIJZIGD

10 september

Motie: Raden in verzet
Motie: Overkapping horeca
 
2 juli
   

Amendement: De Hucht
Amendement: Benoeming lid RvT St. Maasveren
Motie: Voorjaarsnota WMO
Motie: Woonbeleid woonwagenbewoners              

 25 juni

Motie: Notitie burgerparticipatie
 28 mei

 Motie: Gas infrastructuur

12 maart          

 

Motie: aanpassen evenementenbeleid
Motie: uitbreiding budget ODR
Amendement: wijziging zienswijze  

 

 

Jaar 2019 

 12 december

Motie:Project Meanderende Maas
Amendement: Nevengeul langs maas bij Maasbommel
Amendement: Energie uit water
Amendement: Kwijtschelding 2020     
Motie: Inzicht uitvoeringskosten AVRI

 14 november

 Amendement: weerstandsvermogen

 6 november Motie: stimuleren woningbouw
 Motie: meer bomen in gemeente
 Motie: stikstof

 4 juli

 Amendement: jaarrekening 2018

 20 juni


Motie: Wijziging GR ODR
Motie: 1 grip op samenwerkings verbanden
Motie: 2 grip op samenwerkings verbanden
Motie: 3 grip op samenwerkings verbanden
Motie: 4 grip op samenwerkings verbanden
Motie: Reductie co2 uitstoot

 9 mei 
 
          
Motie: BTW op bouw kosten
                      
 4 april


Motie: verkeer Landgoed De Acht Morgen
Motie: gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeenteraad 

 24 januari           Motie: relatie Stichting Maasveren Oss     

 

Jaar 2018

   
 7 november


Motie: Samenwerking RBT Rivierenland met oa Stichting Maasmeanders
Motie: Stimuleren buitensportverenigingen

 4 okt

Amendement: Raadsvoorstel wijz Reglement van Orde over fractievolgers

 7 juni
Amendement: begroting 2019 AVRI
Motie: onderzoek omgang inconitentiemateriaal
Motie: meer grip op Gemeenschappelijke regelingen
Motie: aanvulling veiligheidsplan Tweestromenland

 22 februari

Motie: Parkeerproblematiek wegen

 25 januari            
            
             
Motie: Onroerendgoedbelasting voor verenigingen 
Motie: Heroverweging inzamelingrestafval in ondergrondse containers       
Motie: Statiegeldalliantie                                              

 

Jaar 2017 

7 december

Motie: OZB niet woningen

1 novemberAmendement: Budget implementatie omgevingswet
Amendement: Budget wegenonderhoud begroting
Motie: Jongeren betrekken bij politiek en samenleving

 26 oktober

Amendement: Voorzieningen evenemententerrein De Wiel
Motie: Archeologische vondsten over de Maas

21 september

Amendement: Afwijking bebouwingspercentage

13 juliAmendement: 1e wijziging GR Werkzaak
Amendement: Verordening indivuele inkomenstoelsag referteperiode
Motie: Blijverslening

 1 juni


Amendement: Prestatieafspraken
Motie: Sluiting ambulance post Beneden-Leeuwen

20 april


Amendement: Structuurvisie recreatieconcentratiegebieden
Amendement: Werkprogramma ODR

23 maart

Amendement: Integraal kindcentrum

23 februari 


Amendement: Toeristenbelasting
Amendement: Beleidsplan afval en grondstoffen                           
Motie: Verordening geurhinder

 

Jaar 2016

   
8 december

Amendement: verordening starterslening

2 november


Amendement: projectkosten invoering omgevingswet
Motie: vergroten burgerparticipatie

20 oktoberAmendement: toetsingskader woningbouw 1
Amendement: toetsingskader woningbouw 2
Motie: Supermarkt Wamel

 22 sept


Amendement: Regionaal investeringsfonds rivierenland
Amendement: Beneden-Leeuwen Dijkvak
Motie: Rekenkameronderzoek GGD

14 juli

Motie: mantelzorgers onder leeftijd 18jaar

 7 juli
Motie: Groenonderhoud
Motie: Kindergemeenteraad
Motie: Spreiding verrekening en voorschotten bijstand
Motie: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

 9 juniAmendement: Vaststellen marktverordening 2016
Amendement: Concept begroting Avri 
Amendement: Jaarrekening regio Rivierenland 2015
 

 12 meiAmendement: Woonvisie "koers naar 2030" aanpak tot 2020 
Amendement: Wijziging legesverordening i.v.m. aanleg zonneparken
Motie: Aanpassen regelement van orde rondetafelgesprekken

 3 maart

 

 Motie: bij Ambitiedocument

 

 28 januari   

 

Amendement: OZB-tarieven

                                                                                                                        

Jaar 2015

   
 3 december

Amendement: Beleidsregel Vestiging eenmanskapperszaak

4 november


Amendement: Legeskosten
Motie: Maasveren

 24 september

Amendement: Maasbommel kerkstraat-oost

 9 juli

 Amendement: Perspectiefnota 2015 kerstpakket en PM posten 
 

 11 juni

 

Amendement: Toekomst inzameling papier of kleine afvalstromen door verenigingen (FD/VVD)
Amendement: Toekomst inzameling papier of kleine afvalstromen door verenigingen (CDA/SMW)
Amendement: Nota Kostenverhaal

 30 april
 

Motie: Fractievolgers
  

2 april

Motie: Sterk Bestuur

 5 maart

Motie: Ouderbijdrage jeugd GGZ

29 januari   
  
Amendement: Bestemmingsplan bedrijventerreinen                                     
Motie: Beleidsplan gladheidsbestrijding 2015-2020                  

 

 

Jaar 2014

 

   

 11 dec

 

Amendement: Verordening Individuele Inkomenstoeslag
Motie:  bij RV Verordening toeristenbelasting 2015 

 

 5 novAmendement: Beleid duurzaamheid
Amendement: Hondenbelasting
Motie: Verhogen verkeersveiligheid kruising Veesteeg/N322

 30 okt


Amendement: Regionale detailhandelstructuurvisie Rivierenland
Motie: Instellen raadswerkgroep

 25 sept

 

Motie: Veiligheidsbeeld Gemeente West Maas en Waal

Amendement: Evaluatie van de in te stellen regionale agendacommissie 

 

 10 juli

 

 

 

 

Amendement: bij perspectiefnota 2015-2018

Amendement: Sociale Woningbouw

Motie: Aanpassen starterslening

Motie: Onderzoekskosten bij ontwikkeling door derden

 

 19 juni        Amendement: Onderzoek naar toekomstbestendige buitendienst 

 

 

Jaar 2013

   

 28 nov

 

 Amendement: Vernieuwde drank en horecawetgeving

 

 6 nov

 

Amendement: Veerverbinding Maasbommel-Megen
                         bij de programmabegroting 2014-2017 

12 sept

 

 Amendement: bij inkoopbeleid West Maas en Waal 2013

 

 26 juni

 

Amendement: Perspectiefnota 2014 - 2017

 

 20 juni

 

 Amendement: Nieuwbouw Rosmolen

 

 4 april

 

 Motie:  Gevolgen Woonakkoord voor gemeente

 

21 februari

 

 Motie:  Onderzoek alternatief financiële haalbaarheid MFA te Alphen

 Motie:  Inhoudelijke reactie op de documenten Breed najaar 2012

 

 

Jaar 2012

 

7 november

 

 

Amendement: Bij raadsvoorstel Begroting 2013 onderdeel effectindicatoren 

Motie: Bij Besluitvorming Begroting 2013 specifieke kosten op lijkbezorgingsrechten

 

25 oktober

 

Motie: Bij begroting 2013 Breed

 

28 juni

 

 

Amendement: Bij Jaarrekening en Jaarverslag 2011

Amendement: Bij Perspectiefnota 2013-2016

 

 21 juni

 

 

Amendement: Bij vaststellen herziene Welstandsnota

Motie: Glasvezel in het buitengebied